Vragen

Vluchtelingen

 • Hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne vangt Zaanstad op?

  Nederland vangt meer dan 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne op in gemeentelijke en particuliere opvanglocaties. De hulp aan hen is vanaf maart 2022 in korte tijd opgezet door de Rijksoverheid, gemeenten en andere ketenpartners. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor een bepaald aantal plekken voor opvang. Op dit moment vangt Zaanstad ongeveer 750 mensen op.

 • Waar vangt gemeente Zaanstad de vluchtelingen op?

  In Zaanstad zijn er meerdere opvanglocaties waar vluchtelingen worden opgevangen. Vanaf november 2023 vangen we de vluchtelingen op in Saendenborch aan de Stationsstraat in Zaandam. Hier is plek voor ongeveer 400 mensen. Tevens worden er ongeveer 45 mensen opgevangen in het oude schoolgebouw Et Buut aan de Parkstraat in Zaandam. Ook zijn er 64 flexwoningen in Assendelft gerealiseerd waar 192 mensen kunnen verblijven.

 • Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aankomen terecht voor opvang?

  Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aankomen, worden opgevangen door Nederlandse overheid. Er is op dit moment 1 spreidingslocatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk terecht voor onder andere een slaapplek, eten en medische zorg. Vanuit daar worden ze overgebracht naar kleinere opvanglocaties in gemeenten.

  Vluchtelingen kunnen zich voor een doorverwijzing voor een opvanglocatie waar plek is, melden bij: Utrecht, Jaarbeurs, Hal 5 (maandag tot vrijdag van 9:00-17:00 geopend

 • Zaanstad geeft veel steun en aandacht aan vluchtelingen in Oekraïne, waarom gaat die aandacht niet ook naar vluchtelingen uit andere landen?

  Zaanstad staat altijd open mensen in nood te helpen en op te vangen, ongeacht hun afkomst. Dit geldt dus voor de Oekraïense vluchtelingen die momenteel toestromen, maar ook voor vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Als gemeente dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

  Ook tijdens de grote vluchtelingenstroom in 2015, vooral veroorzaakt door de oorlog in Syrië, heeft de gemeente Zaanstad zich hard ingezet voor noodopvang. Dit werd destijds op meerdere locaties georganiseerd; de Achtersluispolder, het Veldpark en het Hembrugterrein.

  In november 2021 heeft gemeente Zaanstad een noodopvanglocatie in de Achtersluispolder geopend om het COA te helpen het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers terug te dringen.  Asielzoekers verblijven daar op een boot. Sinds april 2022 is daar een tweede boot voor opvang van asielzoekers bijgekomen. De grote toestroom van asielzoekers wordt mede veroorzaakt de machtsovername van de Taliban. Hier verblijven momenteel mensen uit veel verschillende landen, zoals Afghanistan, Syrië, Jemen, Turkije, Egypte en Eritrea. Op deze locatie worden veel en verschillende activiteiten voor bewoners georganiseerd door vrijwilligers. Ook is er een vast inzamelpunt voor kleding geopend en zijn er voorzieningen om bijvoorbeeld te voetballen en koken bij het Sportpark Poelenburg en boksen bij Choku gym. Momenteel is Zaanstad samen met het COA bezig om een nieuwe opvanglocatie te realiseren aan de Gerrit Bolkade. Daar komen 2 schepen te liggen die samen ongeveer 1000 opvangplekken zullen bieden.

 • Waar kunnen vluchtelingen die in deze regio aankomen voor opvang terecht?

  Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aankomen, worden opgevangen door het knooppunt coördinatie informatie Oekraïne (KCIO). Zij verwijzen de vluchtelingen door naar crisisnoodopvanglocaties in het land waar zij enkele dagen verblijven. Vanuit de crisisnoodopvang stromen de vluchtelingen door naar een noodopvang in of buiten de regio. Vanuit de noodopvang gaan zij naar een opvanglocatie waar zij langere tijd kunnen verblijven.

 • Waarom krijgen vluchtelingen wel een woning terwijl anderen al jaren op zoek zijn naar een huis?

  Het woningtekort in Nederland is inderdaad een groot probleem. Dit is ook de reden dat we veel woningbouwprojecten zijn opgestart. Voor de opvang van vluchtelingen zijn er verschillende soorten van opvang: crisisnoodopvang voor de eerste paar dagen, noodopvang voor middellange termijn (zoals Saendenborch) en noodopvang voor langere termijn (zoals de tijdelijke woonunits en Assendelft). Alle drie zijn geen onderdeel van het reguliere woningaanbod. Het gaat hier om opvang en niet om wonen. Wel kijken we of de langere termijn optie (als wet- en regelgeving dat toelaat), zoals de tijdelijke woonunits ook kan worden toegevoegd aan het woningaanbod voor spoedwoningzoekers (starters, etc).

 • Moeten vluchtelingen uit Oekraïne asiel aanvragen?

  Nee, vluchtelingen uit Oekraïne met een Oekraïense nationaliteit of permanente verblijfsvergunning hebben op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming recht op een verblijf in Nederland. Zij hoeven geen asiel aan te vragen. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft recht op opvang, medische zorg, onderwijs en mogelijkheid om te werken. • Zijn vluchtelingen uit Oekraïne verzekerd voor zorgkosten?

  De regel in Nederland is dat als je werkt je een zorgverzekering moet hebben.  Zoals de vluchtelingen uit Oekraïne onder de EU Beschermingsrichtlijnen vallen, geldt deze regel niet voor hen.  Zij hoeven geen zorgverzekering te hebben als zij werken. 

  Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen namelijk vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO).  Dit is een regeling die het declareren van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk maakt. De regeling geldt voor werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de BRP en dus in het bezit zijn van een BSN. Voor de RMO betaal je geen zorgpremie en krijg je ook geen zorgtoeslag.

  Meer informatie in het Oekraïens over zorgverzekering voor Oekraïense vluchtelingen is te vinden op RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Zorgverzekering.

 • Waarom hoeven vluchtelingen niet te betalen voor noodopvang terwijl sommigen wel een inkomen hebben?

  Op grond van een regeling van het Rijk, de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne, hebben wij als gemeente de taak te zorgen voor opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat daarbij niet om wonen, maar om noodopvang en opvang voor middellange tijd. Vluchtelingen die door de gemeente worden opgevangen, hoeven niet te betalen voor de opvang. Ook als zij een inkomen hebben, hoeven zij niet te betalen. De kosten die een gemeente maakt om vluchtelingen op te vangen worden door het Rijk vergoed.

Noodopvang

 • Hoe komen de vluchtelingen aan op de opvanglocaties?

  De meeste vluchtelingen komen met bussen of taxi’s naar de opvanglocaties.

 • Hoe lang blijven de vluchtelingen op de riviercruiseschepen aan de Havenstraat?

  Vanaf begin mei ligt het eerste riviercruiseschip aan de Havenstraat. Het tweede schip ligt er sinds 24 mei. Op beide schepen is plek voor 260 mensen. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen vanaf 1 mei in ieder geval tot één jaar op de schepen verblijven. 

 • Hoe lang blijven de vluchtelingen in het oude schoolgebouw Et Buut?

  De verwachting is dat de vluchtelingen enige tijd in deze opvanglocatie kunnen verblijven. Zij kunnen daar voor een periode van 6 maanden tot maximaal 2 jaar blijven.  

 • Wat doen de vluchtelingen overdag?

  De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. De meeste van hen werken of gaan naar school. Met (vrijwilligers-)organisaties en partijen in de omgeving wordt gewerkt naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Als u een bijdrage wil leveren aan (culturele) activiteiten kunt u zich aanmelden via noodopvang@zaanstad.nl

 • Kan ik spullen brengen bij een opvanglocatie?

  Het is heel mooi dat u iets wilt doen. We vragen u niet naar een opvanglocatie te komen. Hoe goed uw bedoeling ook is: de vluchtelingen hebben vaak vreselijke dingen meegemaakt, ze zijn getraumatiseerd en moeten in alle rust opgevangen kunnen worden. Vanuit de gemeente zamelen wij geen kleding en goederen in. De opvanglocaties zijn volledig ingericht met nieuwe inboedel. Op Hulpacties voor Oekraïne - Zaankantersvoorelkaar ziet u op welke manier u kunt helpen.

Tijdelijke flexwoningen Noorderveenweg

 • Om hoeveel tijdelijke woningen gaat het precies bij de Noorderveenweg?

  Het gaat om 100 woonunits voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Daar worden 64 tijdelijke woningen van gemaakt. Eén unit staat niet gelijk aan één woning. De units hebben namelijk verschillende afmeting waardoor van 2 units bijvoorbeeld een grotere woning voor een gezin gemaakt kan worden.  

  We zijn nog aan het onderzoeken of we het aantal voor andere woningzoekenden kunnen uitbreiden. Het zou dan gaan om ongeveer 72 tijdelijke woningen. 

 • Wat zijn flexwoningen?

  Flexwoningen zijn kleine kant-en-klare woningen die makkelijk en snel te plaatsen zijn. Het worden ook wel woonunits genoemd. De woningen zijn 24m2.

 • Hoe lang blijven de tijdelijke woningen aan de Noorderveenweg staan?

  Voor nu is er een vergunning aangevraagd om de tijdelijke woningen 10 jaar te laten staan.

 • Waarom is de buurt voor het besluit niet betrokken geweest?

  We zitten op dit moment in een crisissituatie. De nood is hoog en dat vraagt om snel handelen en beslissingen nemen. Dat betekent dat voor een besluit niet altijd ruimte is de buurt vooraf te informeren of te betrekken zoals we dat doen bij ‘gewone’ woningbouwprojecten waarbij woningen voor onbepaalde tijd worden gebouwd. Wij snappen dat de bewoners zich daardoor vaak overvallen voelen. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor inwoners om er iets van te vinden. Bij de vergunningen die moeten worden aangevraagd is de mogelijkheid om een zienswijze of een bezwaar in te dienen.

 • Op welke manier kan ik reageren op de plannen om tijdelijke woningen langs Noorderveenweg te plaatsen?

  Het college heeft onlangs ingestemd met de omgevingsvergunning om langs de Noorderveenweg tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne te plaatsen, voor een periode van maximaal 3 jaar. Dit voorlopig besluit wordt een ontwerpbesluit genoemd. Tot en met 14 december 2022 kunt u reageren op het ontwerpbesluit. 

  Als u wilt reageren stuurt u een brief aan het college van B&W waarin u uw mening geeft over het ontwerpbesluit. Het is belangrijk dat u vermeld dat u reageert op het ontwerpbesluit ‘Tijdelijk woningen Noorderveenweg’ en dat u volledig omschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Ook is het belangrijk de datum van uw reactie en uw naam en adres te vermelden. Uw brief kunt u sturen naar het college van B&W van Zaanstad,  Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Als u uw zienswijze online wilt geven, dan vult u het contactformulier op www.zaanstad.nl in.

  Het college neemt alle ingezonden reacties mee in haar definitieve besluit. Omdat de nood hoog is en snel tijdelijk woningen zijn, starten de werkzaamheden wel eerder dan het definitieve besluit van het college. Hiervoor heeft het college een gedoogbesluit genomen. Het indienen van een zienswijze vertraagt het plaatsen van de tijdelijke woningen niet.

 • Wat gaat de gemeente doen met de input van de bewoners tijdens de informatieavond?

  De precieze locatie en het aantal woningen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, staan vast. Andere zaken die inwoners hebben aangedragen nemen wij mee in de verdere uitwerking van de plannen. Inwoners geven onder andere aan zich zorgen te maken of er voldoende voorzieningen zijn en over de toename van het verkeer. Dit zijn belangrijke zaken die wij meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.

 • Op welke juridische basis heeft Zaanstad het besluit genomen?

  Het besluit om tijdelijke woningen te plaatsen is genomen op grond van het landelijke staatnoodrecht. Deze noodwetgeving is door het kabinet in werking gesteld vanwege de urgentie om opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De burgemeester heeft op basis van deze wetgeving besluit genomen om tijdelijke woningen te plaatsen op het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg.

 • Op welke onderdelen kan ik meedenken en hoe kan ik dit doen?

  De inrichting van het buitenterrein waar de tijdelijke woningen komen, staat nog open. Denk dan aan parkeerplaatsen, fietsparkeerplekken/stallingen, speelvoorzieningen, steiger en bomen. Wij horen graag welke ideeën u daarover heeft. Uw ideeën kunt u e-mailen naar noodopvang@zaanstad.nl.


 • Waarom kan er voor vluchtelingen snel woonruimte gevonden worden en wachten starters of andere woningzoekenden al heel lang op een woning?

  In Zaanstad is een tekort aan woningen, zeker onder jongeren. We snappen dan ook dat mensen zich zorgen maken over de woningnood. Door de asielcrisis kunnen we nu de woningnood versneld aanpakken. Het Rijk maakt daar ruimte voor, door extra geld beschikbaar te stellen voor tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen. Zaanstad heeft de afspraak gemaakt met het Rijk dat een deel van de tijdelijke woonunits langs de Noorderveenweg  voor starters en spoedzoekers zijn.

 • Wie komen er te wonen in de tijdelijke woningen en vanaf wanneer?

  De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen die met spoed een woning nodig hebben. In de eerste instantie gaan vluchtelingen uit Oekraïne voor een periode van ongeveer 2-3 jaar in de eerste woningen wonen. De verwachting is dat zij in eerste/tweede kwartaal van 2023 er kunnen gaan wonen. Zodra de situatie in Oekraïne verbetert, willen we deze woningen gebruiken voor spoedzoekers, starters en statushouders.

 • Wanneer komen de tijdelijke woningen voor andere woningzoekenden?

  Op dit moment zijn we hierover in overleg met de Zaanse woningcorporaties. Het is nu nog niet duidelijk hoeveel en wanneer deze tijdelijke woningen komen. Als het zover is dan gaat de toewijzing van de woningen voor woningzoekenden via de woningcorporaties. Het uitgangspunt is nu 50 tijdelijke woningen voor andere woningzoekenden (dat zijn 92 units).

 • Welke Oekraïense vluchtelingen komen in aanmerking voor de tijdelijke woonunits?

  Het is de insteek van de gemeente de vluchtelingen die bij gastgezinnen en op de schepen aan de Havenstraat in Zaandam worden opgevangen in aanmerking te laten komen voor de tijdelijke woningen.  Zodra hier meer duidelijk over is, communiceren wij dit naar de vluchtelingen.

 • Hoe zorgt gemeente Zaanstad ervoor dat de vluchtelingen zich niet gaan vervelen en voor onrust in de wijk gaan zorgen?

  Op dit moment zijn wij in gesprek met verschillende partijen die de vluchtelingen kunnen begeleiden wanneer dat zij in de tijdelijke woningen wonen. Samen met hen gaan wij kijken naar de mogelijkheden van dagbesteding voor de vluchtelingen. Wat we nu zien bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is dat sommige vluchtelingen al aan het werk zijn. Anderen willen graag aan het werk en zijn zoekende. Kinderen van de vluchtelingen gaan nu ook al naar school en zullen dat blijven doen in de toekomst. Ook zullen we met de bewoners van de tijdelijke woningen afspraken maken om overlast te voorkomen.

 • Wat zijn spoedzoekers?

  Dit zijn mensen die om verschillende redenen met spoed een woning nodig hebben. Denk dan aan mensen na een scheiding, mensen met een medische indicatie en statushouders.

 • Waarom is door het braakliggende terrein langs de Noorderveenweg gekozen?

  We hebben voor deze plek gekozen omdat vanaf hier voorzieningen, zoals winkels en zorg, voor bewoners van de tijdelijke woningen goed bereikbaar zijn. Daarnaast is deze plek geschikt omdat hier redelijk eenvoudig en snel de woonunits geplaatst kunnen worden. Op deze plek zijn namelijk al verschillende onderzoeken uitgevoerd (voor het woningbouwproject) op het gebied van onder andere geluid en flora- en fauna.

 • Komen er nog meer plekken waar tijdelijke woningen worden geplaatst?

  Ja. Met de tijdelijke woningen bij de Noorderveenweg zijn we er nog niet. Er zijn meer plekken nodig waar vluchtelingen uit Oekraïne en andere spoedzoekers voor langere tijd kunnen wonen. Zoals bekend, is de woningnood erg hoog. Daarom is de gemeente aan het onderzoeken op welke plekken in Zaanstad we nog meer tijdelijke woningen kunnen realiseren.

 • Welke plannen heeft gemeente met het huidige losloop gebied voor honden nu er een plek voor vluchtelingen / woningzoekenden gaat komen?

  De hondenuitrenplek is nu op het terrein waar nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Zodra de bouw daar start, verplaatst de uitrenplek naar de groenstrook langs de Noorderveenweg, tussen Parkrijklaan en Witte Ring.

 • Waar vind ik meer informatie over de flexwoningen langs de Noorderveenweg?

  Op Buitenruimte Noorderveenweg - Buitengewoon Zaanstad vindt u meer informatie over de tijdelijke flexwoningen langs de Noorderveenweg.

Gastgezin

 • Ik bied onderdak aan vluchtelingen met een huisdier. Wat moet ik daarvoor regelen?

  Het kan zijn dat de vluchtelingen hun huisdier hebben meegenomen op de vlucht. Bij aankomst in Nederland met een huisdier gelden regels. Dat komt omdat Oekraïne een land met hoog-risico voor rabiës is. Sinds 15 juni 2023 zijn de versoepelingen voor de huisdieren uit Oekraïne vervallen. Vanaf dat moment moeten ontheemden de algemene importregels volgen zoals een verplichte chip, rabiësvaccinatie en een officiële gezondheidsverklaring. Dit moet al geregeld zijn vóór aankomst in Nederland.

 • Hoe lang moet ik de woning beschikbaar stellen?

  Als u thuis vluchtelingen uit Oekraïne onderdak geeft, kunt u zelf aangeven hoe lang u woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Als u de opvang als gastgezin wil beëindigen, kunt u het beste eerst in gesprek met de vluchtelingen die u opvangt. Zij kunnen misschien zelf zorgen voor huisvesting door een woning of kamer te huren. Als daar geen mogelijkheid voor is, kan de vluchteling zich aanmelden voor gemeentelijke opvang via noodopvang@zaanstad.nl. De gemeente bekijkt dan of en waar een beschikbare locatie is. Dit kan regionaal of zelfs landelijk zijn.

 • Krijg ik vergoeding als ik thuis vluchtelingen opvang?

  Nee, gastgezinnen krijgen geen vergoeding voor de opvang. Wel ontvangen de Oekraïense vluchtelingen maandelijks leefgeld en een ‘wooncomponent’ als zij opgevangen worden door een gastgezin. Met dit bedrag kunnen zij, in overleg, bijdragen aan de extra kosten van het gastgezin.


 • Gaat gemeente Zaanstad vluchtelingen ook via gastgezinnen opvangen?

  Gemeente Zaanstad vangt de vluchtelingen die hier aankomen op in noodopvanglocaties. Et Buut en Saendenborch zijn twee locaties waar Oekraïners verblijven. In Assendelft zijn tijdelijke containerwoningen gebouwd waar op dit moment 6463 Oekraïense gezinnen wonen.

  Uiteraard staat het iedereen vrij vluchtelingen in huis te nemen of een bed & breakfast te verhuren aan vluchtelingen. Aanmelden als gastgezin kan via Takecarebnb: Takecarebnb - Open je wereld

 • Ik bied onderdak aan vluchtelingen. Heeft het bieden van opvang gevolgen voor de gemeentelijke belastingen?

  Nee, als u thuis opvang biedt aan vluchtelingen heeft dat geen gevolgen voor de gemeentelijke belastingen zoals de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook is er geen belastingplicht voor de toeristenbelasting en heeft het geen gevolgen voor eventuele inkomensregelingen van het gastgezin of het recht op kwijtschelding gemeentebelastingen.

 • Zijn de vluchtelingen die ik thuis opvang WA-verzekerd?

  Ja, de vluchtelingen zijn meeverzekerd op de  aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente. Als een vluchteling schade veroorzaakt in het huis van een vrijwilliger/gastgezin in Zaanstad, dan is de schade gedekt tot maximaal € 5.000,-.  Schade veroorzaakt door normaal gebruik of slijtage of schade aan de woning valt hier niet onder.

  Voor het melden van schade kunt u Schadeformulier aangifte .pdf gebruiken.  Het ingevulde formulier stuurt u naar schade@zaanstad.nl • Hoe kunnen vluchtelingen overgeplaatst worden uit een gastgezin naar de gemeentelijke opvang?

  Een verzoek voor overplaatsing van een gastgezin naar een opvang van de gemeente, kan de vluchteling doen via de mail; noodopvang@zaanstad.nl.

Hulp aanbieden

 • Wat kan ik doen om vluchtelingen te helpen?

  Het is hartverwarmend om te zien dat veel Zaankanters een steentje bij willen dragen. Op Hulpacties voor Oekraïne - Zaankantersvoorelkaar ziet u op welke manier u kunt helpen. Als u andere hulp wilt aanbieden, dan kunt een e-mail sturen naar noodopvang@zaanstad.nl.

 • Waar kan ik spullen naar toe brengen voor de vluchtelingen in Zaanstad?

  In het oude winkelpand van Miss Etam in het Rozenhof Zaandam kunt u spullen doneren. Er is voornamelijk behoefte aan verzorgingsproducten. Deze spullen kunnen ingeleverd worden, kleding is niet meer nodig. Het inzamelpunt is op dinsdag, woensdag en donderdag  geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. 

  Stichting Dobre Destinity zamelt in bij Museum Humanity op het Hembrugterrein. De stichting helpt al jaren een gemeente in Oekraïne, vlak bij de Poolse grens. Op dit moment zijn vooral houdbare voedingsmiddelen nodig, zoals houdbare soepen, groenten in blik of pot, pakken met pasta en rijst etc. Daarnaast medicatiemiddelen, zoals verbandmiddelen, steriele gaasjes, maandverband en incontinentiemateriaal, zeep en andere schoonmaakmiddelen, paracetamol en ibuprofen. Kleding wordt hier niet aangenomen.

 • Ik heb een bedrijf/kantoorpand dat ik geschikt kan maken als woonruimte voor vluchtelingen. Mag dat?

  Nee, dat is niet toegestaan. Wonen in bedrijfspanden, kantoorpanden of andere panden die nu geen bestemming wonen hebben, is niet toegestaan. Dit heeft onder andere te maken met vergunningen en brandveiligheid.

 • Als ondernemer/werkgever wil ik iets doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Waar kan ik daarvoor terecht?

  Mocht u als ondernemer/werkgever iets willen betekenen voor de vluchtelingen dan kunt u een mail met uw vraag of aanbod sturen naar het  Werkgeversservicepunt (WSP):  info@wspzw.nl.

  Ook vragen van uitzendbureaus kunnen naar info@wspzw.nl worden gestuurd.

 • Waar kunnen vluchtelingen gratis Nederlandse taalles volgen?

  Nieuwkomers in Zaanstad kunnen in het Taalcafé de Sluis met vrijwilligers Nederlands oefenen. In groepjes kunnen vluchtelingen gesprekjes oefenen over bijvoorbeeld boodschappen doen of naar de dokter gaan.  De Sluis biedt op verschillende momenten van de week en op verschillende plekken in Zaanstad taallessen. Kijk voor meer informatie op de website van De Sluis.

  Een overzicht van andere gratis taalcursussen staat op de site van Refugeehelp.  Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
  Ga naar Zaanstad.nl